Kontakt

email: admin@zape.sk

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou DMNK, Coburgova 2244/18, 917 02 Trnava,IČO: 47 803 398 („ďalej len „Prevádzkovteľ“) a Objednávateľom inzercie, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na portáli http://zape.sk  („ďalej len „Objednávateľ“) .

Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne služby ponúkané na Portáli http://zape.sk . Služby ponúkané na Portáli sú výhradne službami Objednávateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za kvalitu a charakter poskytovaných služieb, ako aj cenu, dostupnosť prezentovaných služieb. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť zverejňovaných informácií, ktoré sú obsahom zverejneného inzerátu Objednávateľa.

 1. Objednávateľom inzercie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou elektronickou objednávkou a uhradením poplatku vstúpi do obchodného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 2. Zmluva o poskytnutí platenej inzercie  je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky objednávateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli spočívajú výhradne v službe uverejnenia inzerátu za odplatu na Portáli Prevádzkovateľa.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie údajov:
 • kontaktné údaje objednávateľa  meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko Objednávateľa IČO, DIČ a IČ DPH Objednávateľa, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH telefón a e-mail,
 • predmet objednávky (služba podľa druhu, uvádzané v cenníku na portáli  prevádzkovateľa) a cena služby, požadované obdobie, vybraný spôsob platby a jej úhrada.
 1. Inzercia je akákoľvek informácia (textová, obrazová, video prezentácia), ktorá spĺňa    náležitosti inzercie podľa VOP a je uverejnená po uhradení na Portáli Prevádzkovateľa.
 2. Platobný systém prostredníctvom spoplatnenej sms správy zabezpečuje spoločnosť poverená Objednávateľom.
 3. Platobný systém prostredníctvom platobnej brány zabezpečuje zabezpečuje spoločnosť poverená Objednávateľom.
 4. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí platenej inzercie. Na základe riadne vyplnenej objednávky objednávateľa prevedie prevádzkovateľ jej overenie. Objednávka je po overení a spracovaní považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú a zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká až po uhradení poplatku za dohodnuté služby. Objednávateľ dáva zaslaním objednávky na služby elektronickou formou súhlas s VOP a potvrdzuje , že si ich riadne prečítal, rozumel im a súhlasí s nimi v celom ich rozsahu.

2. Platobné podmienky

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za inzerciu prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou SMS, mikro platba, paypal, bezhotovostným prevodom na účet SK34 1100 0000 0029 3152 5453 Prevádzkovateľa vedenom v Tatra Banka, a.s.. Cena služieb je určovaná podľa času zverejnenia: ženy 8 Eur 1 deň, 19 EUR 7 dní alebo 30 Eur na 30 dní, muži 12 EUR 1 deň, 20Eur 7 dní alebo 50 Eur 30 dní. Uverejnenie inzerátu na portáli bude aktívne po pripísaní platby na bankový účet, alebo uhradení spoplatnenej sms správy.
 2. Prevádzkovateľ  sa zaväzuje, že po úhrade faktúry Objednávateľom poskytne dojednané služby v kvalite a dohodnutom čase v súlade s VOP.
 3. Za okamih úhrady objednanej Služby Objednávateľom sa považuje okamih pripísania vyfakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa, zaevidovanie platby na bankovom účte spoločnosti poskytujúce mikro platby alebo spoplatnenej SMS správy.
 4. Aktivácia inzerátu je viazaná vždy na úhradu sumy predplatenej Služby, pričom v prípade neuhradenia, inzerát nebude aktivovaný.
 5. Zmenu cien predplatených Služieb, nebudú mať vplyv na už objednané a uhradené predplatené Služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa cenníka platného a účinného v čase objednania predplatenej Služby Objednávateľom, pričom za okamih objednania Služby sa považuje okamih uhradenia poplatku za objednané služby.  


3. Odmietnutie uverejnenia inzerátu

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie inzerátu, ak
 1. obsah inzerátu je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ohrozuje verejný poriadok, odporuje dobrým mravom,
 2. obsah inzercie by mohol zasahovať do práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a tretích osôb,
 3. obsah inzercie obsahuje prvky rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti, prejavy extrémizmu a diskriminácie,
 4. ide o duplicitné uverejnenie inzerátu, pričom v týchto prípadoch nie je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi oznámiť dôvod odmietnutia inzercie,
 5. ide o vymyslený inzerát,
 6. ide o inzerciu erotických obchodov, rôznych erotických pomôcok a príslušenstva, 
 7. ide o inzerciu zvierat,
 8. inzercia alebo jej obsah propaguje iných konkurenčných poskytovateľov 
 9. ide o inzerciu pracovnej ponuky,
 10. ide o inzerát obsahujúci vulgárne fotografie, pričom za vulgárne fotografie sa považujú fotografie obsahujúce detailné zábery pohlavných orgánov alebo iných častí tela,
 11. ide o inzerát obsahujúci fotografie, ktoré porušujú právne nariadenia o práve duševného vlastníctva, autorského práva a sú neoprávnene stiahnuté a použité,

4. Zmena obsahu inzercie

 1. Objednávateľ je oprávnený počas dobý inzercie meniť obsah svojho inzerátu spôsobom ktorý nie je v rozpore s VOP ako aj inými ustanoveniami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Objednávateľ je oprávnený počas dobý inzercie meniť obsah inzerátu Objednávateľa v prípade potreby spôsobom ako je gramatická úprava a nevyhnutný štylistický zásah.
 3. Zmenu obsahu inzerátu je Objednávateľ oprávnený vykonať na základe svojich prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), pričom zodpovedá za ich uchovávanie a nakladanie s nimi v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. V prípade, ak Objednávateľ nevhodne zmení obsah inzerátu v rozpore s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je Prevádzkovateľ oprávnený uvedený inzerát z inzertného portálu odstrániť a Objednávateľ nemá právo na vrátenie poplatkov za  predplatené služby.
 5. Objednávateľ je oprávnený počas dobý inzercie nezverejňovať fotografie Objednávateľa ktorých kvalita je nízka, ak sú fotky rozmazané, prípadne sú fotky nevhodné.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ môže bez udania dôvodu meniť VOP ich platnosti a účinnosti, o týchto zmenách informuje prostredníctvom portálu v časti VOP.
 2. Prevádzkovateľ má právo bez udania dôvodu odmietnuť poskytnutie Služby Objednávateľovi.
 3. V prípade ak Objednávateľ poruší VOP a na výzvu Prevádzkovateľa neodstráni uvedené porušenia má Prevádzkovateľ právo zastaviť zobrazovanie inzercie Objednávateľa, Objednávateľ zároveň stráca nárok na vrátenie uhradenej predplatenej služby.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že neposkytne svoje prihlasovacie údaje tretej strane, a je si vedomý tým, že za všetky vzniknuté škody ktoré by vznikli Prevádzkovateľovi prípadne tretím stranám tým, že Objednávateľ poskytol tretím stranám prihlasovacie údaje je výlučne Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za všetky vzniknuté škody ako aj iné trestnoprávne právne konania a nároky tretích strán.
 5. Prevádzkovateľ má právo ukončiť poskytovanie služieb portálu v uvedenom prípade o tom informuje jeden mesiac vopred v časti VOP.
 6. Objednávateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ v súlade VOP je oprávnený zasielať Objednávateľovi e-mailové správy o novinkách a aktualitách portálu.

6. Zodpovednosť za obsah inzercie a zodpovednosť za škodu

 1. Objednávateľ zodpovedá za obsah uverejneného inzerátu, vrátane textov, fotografií  a videí.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Objednávateľa, a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Portálu Objednávateľom tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Objednávateľovi alebo tretím stranám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému čo spôsobí nedostupnosť služieb.
 5. Objednávateľ prehlasuje, že všetky použité fotografie ako aj videa neporušujú žiadne autorské práva a všetky ak také sú v plnom rozsahu uspokojené.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak si voči Prevádzkovateľovi niekto uplatní nárok na náhradu vzniknutej škody spôsobenej konaním Objednávateľa, nahradí Objednávateľ Prevádzkovateľovi prípadne tretím stranám všetky vzniknutú škodu, vrátané všetkých nákladov súvisiacich s konaním či pred súdmi alebo inými orgánmi oprávnenými vo veci konať ako aj všetky náklady právneho zastúpenia a to do 30 dní po výzve odoslanej Objednávateľovi Prevádzkovateľom.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté nefunkčnosťou a nepretržitej dostupnosti  Portálu a funkčnosť, nakoľko je funkcionalita Portálu závislá od tretích strán.
 8. Prevádzkovateľ nie je povinný skúmať, či obsahom inzerátu Objednávateľa nie sú porušované práva tretích osôb, za to zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.


7. Objednávanie inzercie

 1. Uverejnenie inzerátu Objednávateľa na portáli a jeho aktivácia je realizovaná až zaplatením ceny za Služby a uvedená čistka je pripísaná na bankový účet Prevádzkovateľa.
 2. Objednávateľ inzercie môže vytvoriť svoj inzerát  kliknutím na tlačítko registrácia. Po vyplnení požadovaných údajov a naplnením obsahu inzerátu je inzerát Objednávateľa umiestnení do poradia čakajúceho na schválenie Poskytovateľom. Ak je inzerát Objednávateľa v súlade s VOP Poskytovateľa a Poskytovateľ inzerát Objednávateľa schválil je obsah inzerát pripravený na zverejnenie. Zverejnenie inzerátu je automatizovaným systémom spúšťané na základe automatizovaného spárovanie konkrétnej kreditnej platby (API) Objednávateľa na bankovom účte Prevádzkovateľa.
 3. Objednávateľ inzercie ktorá bola na portáli Prevádzkovateľa zverejnená ma počas platnosti svojho inzerátu NON-STOP prístup k svojmu inzerátu prostredníctvom svojho užívateľského účtu.
 4. Objednávateľ inzercie pridanie inzerátu realizuje tak, že klikne na ikonu „Registrácia“. Po kliknutí na tlačítko „Registrácia“ bude Objednávateľ inzercie vyzvaný na vyplnenie formuláru, v ktorom je potrebné vyplniť všetky povinné údaje na to, aby inzerát bol spôsobilý na uverejnenie na Portáli Prevádzkovateľa.
 5. Povinnými údajmi  inzerátu sú: meno, vek, lokalita, typ služby, telefónne číslo, týždenná dostupnosť, erotické praktiky, text inzerátu, fotografie prípadne videa.
 6.  Objednávateľ môže okrem povinných údajov inzerátu uviesť vo formulári ďalšie nepovinné údaje, avšak toto všetko na vlastnú zodpovednosť, a to: jazykové znalosti, farba oči, veľkosť poprsia, sexuálna orientácia, výška, hmotnosť, presná adresa, tetovanie, piercing, farba vlasov, skúsenosti, popis prirodzenie, špeciálne detaily, spôsob platby a iné zverejnené detaili.
 7. Po vyplnení povinných údajov inzerátu Objednávateľom proces dokončenia aktivácie inzerátu  pokračuje a Objednávateľ potvrdením objednávky služby súhlasy s platnými VOP.
 • Po výbere predplatenej Služby ukončí objednanie služby Objednávateľ  kliknutím na tlačítko „Dokončiť“ alebo „Zaplatiť“ sa stáva objednávka právne záväzná.


8. Reklamačné podmienky

 1. Objednávateľ má právo reklamovať nefunkčnosť zaplatených Služieb podľa dohodnutých špecifikácií a v súlade s VOP.
 2. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je skutočnosť, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku internetového pripojenia Objednávateľa prípadne inou technickou poruchou v prístupových zariadeniach Objednávateľa,  prípadne    iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá    a sú spôsobené treťou    stranou. 
 3. V prípade nefunkčnosti služby na strane prevádzkovateľa je Objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať adekvátnu náhradu alebo zľavu z ceny v rozsahu dojednanej oboma zmluvnými stranami v súlade s platnými VOP.
 4. Lehota na uplatnenie reklamácie je najneskôr 7 pracovných dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil a to písomne na adrese DMNK, Coburgova 2244/18, 917 02 Trnava,IČO: 47 803 398 („ďalej len „Prevádzkovteľ“) prípadne  e-mailom na adresu admin@zape.sk, pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ oznámi Objednávateľovi  výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.


9.Ochrana osobných údajov

 1. Všetky vaše  otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám zasielajte na emailovú adresu admin@zape.sk alebo písomne  na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v kontakte.
 2. Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj  účel ich spracúvania je vymedzený v závislosti od toho, či Portál dotknutá osoba navštevuje ako, návštevník, užívateľ registračného účtu, inzerent – objednávateľ.
 3. Objednávateľ môže kedykoľvek súhlas so spracovaním svojich osobných údajov odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na emailovú adresu admin@zape.sk
 4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať od Prevádzkovateľa Portálu informácie o tom, aké osobné údaje spracováva a ukladá.
 5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa Portálu o opravu alebo zmenu spracúvaných osobných údajov, ktoré sú uvedené v užívateľskom rozhraní Objednávateľa. 
 6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa  o vymazanie svojich osobných údajov používaných v užívateľskom rozhraní Objednávateľa.
 7. Rozsah spracúvania údajov návštevníkov Portálu je výlučne v rozsahu spracovaných údajov , a to IP adresa, mac adresa, dátum a doba trvania návštevy, typ prehliadača, operačný systém. Tieto údaje sú využívané výlučne na štatistické účely a účely orgánov činných v trestnom konaní.
 8. Objednávateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailu na emailovú adresu admin@zape.sk od Prevádzkovateľa požadovať informáciu, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, aké osobné údaje sú predmetom spracúvania, aký je informačný zdroj s ktorého pochádzajú spracúvané informácie zaznamenané v elektronickom systéme Prevádzkovateľa.
 9. Objednávateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 10. Objednávateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil na základe ukončenia spoplatnenej služby, prípadne ukončenie inej služby prevádzkovanej na Portáli Prevádzkovateľa.
 11. Objednávateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím dojednaného času jeho platnosti, čím však môže byť dotknutá funkčnosť služby Objednávateľa na Portáli Prevádzkovateľa a môže byť podľa rozsahu blokovaných údajov aj služba deaktivovaná za čo však nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a Objednávateľ berie na vedomie, že stráca tým nárok na reklamáciu služby a tým aj nárok na vrátenie uhradených poplatkov.
 12. Vykonaním registrácie Objednávateľ, alebo užívateľ potvrdzuje, že ním uvedené všetky povinné  údaje sú pravdivé a presné a nepatria tretej strane ani nie sú vymyslené. V prípade, ak Objednávateľ za účelom pridania inzerátu a využitia spoplatnenej Služby Prevádzkovateľa na Portáli poskytne pri vytvorení inzerátu ďalšie údaje, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a na ich základe bude možné Objednávateľa priamo alebo nepriamo identifikovať, svojou registráciou, pridaním inzerátu a následne vyplnením formulára za účelom pridania inzerátu, objednania Služby a úhrady dohodnuté ceny za objednanú Službu, dobrovoľne súhlasí s automatizovaným spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Prevádzkovateľom DMNK, Coburgova 2244/18, 917 02 Trnava,IČO: 47 803 398 („ďalej len „Prevádzkovteľ“) a dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo spoločnosťou zabezpečujúcou všetky micro platby, platobné systémy prostredníctvom platobných brán používaných Prevádzkovateľom, výhradne na štatistické účely, pričom tento súhlas udeľuje na neurčitú dobu až do jeho odvolania.
 13. Rozsah spracúvaných osobných údajov Objednávateľa na Portáli Prevádzkovateľa je vymedzený na   meno, priezvisko, adresa. Tieto osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané výlučne na účel vystavenia daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.2 písm.b).
 14. Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len spôsobom ustanoveným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto zaznamenaných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, ich práva na ochranu svojho súkromia najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu svojho súkromia.


10. Odstúpenie od zmluvy, deaktivácia inzerátu 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený deaktivovať Objednávateľovi funkčnú službu  počas predplateného obdobia a odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ zrušil svoj užívateľský účet, ak inzerát Objednávateľa svojím obsahom porušuje tieto VOP, ak inzerát Objednávateľa poškodzuje tretie strany, ak inzerát Objednávateľa svojím obsahom poškodzuje Prevádzkovateľa, ak inzerát Objednávateľa je falošný, ak inzerát Objednávateľa je vulgárny,  ak inzerát Objednávateľa nie je uhradený a jeho predplatne sa skončilo a služba nebola Objednávateľom predĺžená na ďalšie obdobie, ak inzerát Objednávateľa propaguje tretie strany.
 2. Objednávateľ môže  počas predplateného obdobia dočasne prípadne na trvalo deaktivovať zobrazenie inzerátu, prípadne môže z akéhokoľvek dôvodu službu ukončiť, pričom nemá  nárok na vrátenie ani alikvótnej časti sumy už predplatenej Služby.
 3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Prevádzkovateľ neposkytuje Službu dlhšie ako 15 dní, pričom má nárok na vrátenie alikvótnej časti predplatenej Služby.

11. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Úprava právnych vzťahov medzi  Objednávateľom a  Prevádzkovateľom je obsiahnutá v týchto VOP, ktoré sú súčasťou objednávky, s ktorými sa Objednávateľ oboznámi pred potvrdením predplatenia spoplatnenej Služby a súhlasil s nimi.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 09.06.2021